Увс аймаг дахь Төрийн аудитын газар – Нийцлийн аудит

“Орон нутгийн Хурлын нөхөн болон дахин сонгуульд оролцох нам, эвсэл, нэр дэвшигчийн сонгуулийн зардлын тайланг хянаж, нийтэд мэдээлэх” сэдэвт аудитыг хуулийн хугацаанд гүйцэтгэж холбогдох газруудад тайланг хүргүүллээ.

Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 57 дугаар зүйлийн 57.1 дэх хэсэгт “Төрийн аудитын орон нутаг дахь салбар байгууллага зардлын тайланг хүлээн авсан өдрөөс хойш 60 хоногийн дотор хянаж, дүнг нийтэд мэдээлэх бөгөөд нэг сая ба түүнээс дээш төгрөгийн хандив өгсөн иргэн, хоёр сая ба түүнээс дээш төгрөгийн хандив өгсөн хуулийн этгээдийг нийтэд мэдээлнэ” гэж заасан байна. Уг заалтын хүрээнд хандив өгсөн иргэн, хуулийн этгээд байхгүй байна.

Аудитын тайлан

Аудио мэдээ

Видео мэдээ