“Нийтийн тээврийн үйлчилгээний санхүүжилт, үр дүн” сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг хийлээ

Монгол Улсын Их Хурлын Төсвийн байнгын хорооны 2021 оны “Аудитын сэдэв батлах тухай” 06 дугаар тогтоол, Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2022 оны А/12 дугаар тушаалаар баталсан “Төрийн аудитын байгууллагын 2022 онд гүйцэтгэх аудитын төлөвлөгөө”-ний дагуу Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3.1-д заасан бүрэн эрхийн хүрээнд хийгдэх “Нийтийн тээврийн үйлчилгээний санхүүжилт, үр дүн” сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг хийлээ.

Нээлтэд Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн аудитын газрын дарга, тэргүүлэх аудитор Ш.Мөнхбаяр, аудитын баг болон аймгийн ЗДТГ-ын ХОХБТХ-ийн дарга П.Батсүх, мэргэжилтэн Ч.Ундрах, “Дархан орон нутгийн зам тээвэр” ОНӨААТҮГ, “Элит хөгжил” ХХК-нийн захирал, инженер, нягтлан бодогч нар оролцлоо.