Дорноговь ТАГ – Гэрээгээр ажиллах аудитын хуулийн этгээдийг сонгон шалгаруулах зарлал

 1. Дорноговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь Төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.9.1, 8.9.8 дахь заалт, Төрийн аудитын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4, 8.7 дахь заалтыг тус тус үндэслэн шалгагдагч этгээдийн 2022 оны санхүүгийн тайлангийн аудитыг гүйцэтгэх зорилгоор аудитын үйл ажиллагаанд гэрээний үндсэн дээр оролцох хуулийн этгээдийг сонгон шалгаруулж, гэрээ байгуулахаар төлөвлөж байгаа тул Үндэсний аудитын газрын дэлгэрэнгүй жагсаалтад багтсан, оролцох хүсэлтэй аудитын хуулийн этгээдийг мэдээллээ ирүүлэхийг урьж байна.
 2. Санхүүгийн тайлангийн аудитыг гэрээний үндсэн дээр гүйцэтгэх аудитын хуулийн этгээд нь Төсвийн шууд захирагчийн болон Төрийн өмчит хуулийн этгээдийн удирдлагын бэлтгэсэн 2022 оны санхүүгийн тайланг УСНББОУС, СТОУС, НББОУС болон тэдгээрт нийцүүлэн эрх бүхий байгууллагаас гаргасан нягтлан бодох бүртгэл, тайлагналын холбогдох заавар, журамд нийцүүлэн үнэн зөв гаргасан эсэх талаар дүгнэлт гаргаж баталгаажуулах ажлыг гүйцэтгэнэ.

Аудитыг Төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.9-д заасан цаглабарт хугацаанд багтаан төрийн аудитын байгууллагын хянан удирдах ажилтнуудаар хянуулсан аудитын төлөвлөгөө, хөтөлбөрийн дагуу хэрэгжүүлнэ.

Аудитад шалгагдагч этгээдийн 2022 оны санхүүгийн тайлан, тодруулгууд, ерөнхий дэвтэр, журнал, анхан шатны баримт шаардлагатай бусад бүх баримтуудыг хамруулна.

 1. Мэдүүлгээ ирүүлж буй хуулийн этгээд нь дараах материалыг цахимаар ирүүлнэ. Үүнд:
 • Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар;
 • Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар;
 • Татварын тодорхойлолт;
 • Нийгмийн даатгалын тодорхойлолт;
 • ШШГЕГ-ын хугацаа хэтэрсэн өр төлбөргүй талаарх тодорхойлолт;
 • Шүүхийн төрөлжсөн архивын тодорхойлолт; (archive@judcouncil.mnцахим хаягаар хүсэлт илгээн авна уу)
 • ММНБИ-ийн тодорхойлолт;
 • Гүйцэтгэсэн адил төсөөтэй зөвлөх үйлчилгээний мэдээлэл /сүүлийн 3 жилээр/;
 • Үндсэн ажилтны анкет, боловсрол, мэргэшлийн гэрчилгээний хуулбар;
 • Үндсэн ажилтны нийгмийн даатгалын цахим лавлагаа /сүүлийн 1 жилээр/;
 • Санхүүгийн тайлан /сүүлийн 2 жилээр/.
 1. Сонирхсон этгээд нэмэлт мэдээллийг 2022 оны 10 дугаар сарын 31-ний өдрийн 18:00 цагаас өмнө авч болох бөгөөд материалаа дор дурдсан хаягаар 2022 оны 10 дугаар сарын 31-ний өдрийн 18:00 цагийн дотор цаасаар болон dornogovi@audit.gov.mnхаягаар цахим хэлбэрээр ирүүлнэ үү.

Дорноговь аймаг, Сайншанд сум, Орон нутгийн өмчийн 3 дугаар байр, 201 тоот

Холбоо барих утас: У.Оюунтүлхүүр 70523020, 88117633