ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАРЛАЛ

Нийслэл дэх Төрийн аудитын газар нь Төрийн аудитын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4, 8.7 дахь заалт, Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2020 оны А/82 дугаар тушаалын хавсралтаар батлагдсан “Шинжээч сонгон шалгаруулах, гэрээ байгуулах, дүгнэх, гүйцэтгэсэн ажлын чанарыг хянах журам”-ыг тус тус үндэслэн “Төсвийн болон орон нутгийн өмчит байгууллагуудын 2022 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан баталгаажуулах аудит”-ыг гүйцэтгэх зорилгоор аудитын хуулийн этгээдийг сонгон шалгаруулж, гэрээ байгуулахаар төлөвлөж байгаа тул оролцох хүсэлтэй аудитын хуулийн этгээдүүдийг мэдээллээ ирүүлэхийг урьж байна.

Энэхүү аудитын хуулийн этгээд нь ажлын багцад заагдсан байгууллагуудын 2022 оны санхүүгийн тайланд баталгаажуулах аудитыг Төсвийн хуульд заасан цаглаварт хугацаанд багтаан гүйцэтгэх болно.

Мэдүүлгээ ирүүлж буй аудитын хуулийн этгээд нь дараах материалыг ирүүлнэ. Үүнд:

 • Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
 • Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар
 • Татварын тодорхойлолт (цахим)
 • Нийгмийн даатгалын тодорхойлолт (цахим)
 • ШШГЕГ-ын хугацаа хэтэрсэн өр төлбөргүй талаарх тодорхойлолт
 • Шүүхийн төрөлжсөн архивын тодорхойлолт
 • ММНБИ-ын тодорхойлолт
 • Гүйцэтгэсэн адил төсөөтэй зөвлөх үйлчилгээний мэдээлэл (сүүлийн 3 жилээр)
 • Үндсэн ажилтны анкет, боловсрол, мэргэшлийн гэрчилгээний хуулбар
 • Үндсэн ажилтны нийгмийн даатгалын цахим лавлагаа (сүүлийн 1 жилээр)
 • Санхүүгийн тайлан (сүүлийн 2 жилээр)

Сонирхсон этгээд нэмэлт мэдээллийг 2022 оны 10 дугаар сарын 19-ний өдрөөс 2022 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдрийн хооронд авч болох бөгөөд материалаа дор дурдсан хаягаар 2022 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдрийн 17 цаг 30 минутын дотор цаасаар болон зөөврийн диск-д цахим хэлбэрээр ирүүлнэ үү.

Захиалагчийн хаяг: Монгол Улс, Сүхбаатар дүүрэг, 8 дугаар хороо, Амарын гудамж 2, Нийслэлийн Соёлын Төв Өргөө Г корпус, Нийслэл дэх Төрийн аудитын газар

Цахим хаяг: ub@audit.gov.mn 

Холбоо барих: Нийслэл дэх Төрийн аудитын газар, 431 тоот өрөө, Ахлах аудитор М.Ундармаа, Утас: 7000-7739; 9954-9924

Аудитын тайлан

Аудио мэдээ

Видео мэдээ