ГЭРЭЭГЭЭР АЖИЛЛАХ АУДИТЫН ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАРЛАЛ

Сүхбаатар аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь Төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.9.1, 8.9.8 дахь заалт, Төрийн аудитын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4, 8.7 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн “Шалгагдагч этгээдийн 2022 оны санхүүгийн тайлангийн аудитыг гүйцэтгэх аудитын хуулийн этгээдийг сонгон шалгаруулах” гэж байгаа тул оролцох хүсэлтэй аудитын үйлчилгээ үзүүлэх тусгай зөвшөөрөл бүхий хуулийн этгээдийг мэдээллээ ирүүлэхийг урьж байна. Энэхүү сонгон шалгаруулалт нь 2 багцад хамаарна.

Санхүүгийн тайлангийн аудитыг гэрээний үндсэн дээр гүйцэтгэх аудитын хуулийн этгээд нь Төсвийн шууд, төвлөрүүлэн захирагч, төрийн болон орон нутгийн өмчит хуулийн этгээдийн 2022 оны 12 дугаар сарын 31-ны өдрөөр дуусвар болсон санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлийг Төсвийн тухай хууль, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль, УСНББОУС, СТОУС, НББОУС болон тэдгээрт нийцүүлэн эрх бүхий байгууллагаас гаргасан нягтлан бодох бүртгэл, тайлагналын холбогдох заавар, журамд нийцүүлэн үнэн зөв гаргасан эсэх талаар дүгнэлт гаргаж, баталгаажуулах ажлыг гүйцэтгэнэ.

Аудитыг Төсвийн тухай хуульд заасан цагалбарт хугацаанд багтаан төрийн аудитын байгууллагын хянан удирдах ажилтнуудаар хянуулсан аудитын төлөвлөгөө, хөтөлбөрийн дагуу хэрэгжүүлнэ.

Мэдүүлгээ ирүүлж буй хуулийн этгээд нь дараах материалыг цаасаар болон цахимаар /www.sukhbaatar@audit.gov.mn / хаягаар ирүүлнэ. Үүнд:

  • Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ
  • Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар
  • Татварын болон нийгмийн даатгалын байгууллагын тодорхойлолт /цахимаар/
  • ШШГЕГ-ын хугацаа хэтэрсэн өр төлбөргүй талаарх тодорхойлолт
  • Аудитын хуулийн этгээдийн захирал нь мэргэшсэн нягтлан бодогчийн хугацаагүй эрхтэй, Монголын мэргэшсэн нягтлан бодогчдын Институт (ММНБИ)-ээс зохих зөвшөөрөлтэй байх
  • Үндсэн ажилтны анкет, боловсрол, мэргэшлийн гэрчилгээний хуулбар эсвэл ММНБИ-ийн тодорхойлолт
  • Гүйцэтгэсэн адил төсөөтэй зөвлөх үйлчилгээний мэдээлэл /Сүүлийн 3 жилээр/
  • Санхүүгийн тайлан /Сүүлийн 2 жилээр/

Зөвлөх үйлчилгээтэй холбоотой нэмэлт мэдээллийг Сүхбаатар аймаг дахь Төрийн аудитын газрын албан өрөөний утас 70512127, гар утас 88039069 холбогдож авч болох бөгөөд мэдүүлгээ 2022 оны 11 дүгээр сарын 09-ны өдрийн 17 цагаас өмнө ирүүлнэ үү.

Захиалагчийн хаяг:  Сүхбаатар аймаг дахь Төрийн аудитын газар, DG tower 6 давхарт №1 өрөө