Уулзалт зохион байгуулав. /2022.11.18/

Архангай аймаг дахь Төрийн аудитын газраас Аймгийн 2023 оны Төсвийн төсөлд дүгнэлт гаргах аудитыг хийгдэж байгаатай холбогдуулан аймгийн 2023 оны төсвийн төсөл боловсруулах ажлын хэсэг, аймгийн ИТХ-ын дарга, СТСХ, ХОХБТХ, БОАЖГ, Татварын хэлтэс, Орхон чулуут голын сав газрын захиргааны холбогдох мэргэжилтнүүдтэй уулзалт зохион байгууллаа. Тус уулзалтаар аймгийн 2023 оны төсвийн төсвийн төсөлд санал дүгнэлт гаргах аудитын төлөвлөгөө, хөтөлбөрийг танилцуулж, орон нутгийн 2023 оны төсвийн төсөл боловсруулах ажлын явцын талаар мэдээлэл солилцон, төсвийн төслийг Төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.5.1-д заасан хугацаанд аудитын байгууллагад ирүүлэх талаар харилцан тохиролцлоо.