Мэргэжлийн тасралтгүй сургалт зохион байгуулав. /2022.11.18/

Архангай аймаг дахь Төрийн аудитын газрын “2022 оны мэргэжлийн тасралтгүй сургалтын төлөвлөгөө”-ний дагуу “Гүйцэтгэлийн аудитын заавар аргачлал” сэдвээр ахлах аудитор Х. Алтанчимэг сургалт зохион байгууллаа. Сургалтаар аудиторуудад аудитын эрсдэлийг тооцох аргазүйгээр кейс даалгавар ажиллуулж үр дүнг тооцож ажиллалаа.

Аудитын тайлан

Аудио мэдээ

Видео мэдээ