Мэргэжлийн тасралтгүй сургалт зохион байгуулав. /2022.11.18/

Архангай аймаг дахь Төрийн аудитын газрын “2022 оны мэргэжлийн тасралтгүй сургалтын төлөвлөгөө”-ний дагуу “Гүйцэтгэлийн аудитын заавар аргачлал” сэдвээр ахлах аудитор Х. Алтанчимэг сургалт зохион байгууллаа. Сургалтаар аудиторуудад аудитын эрсдэлийг тооцох аргазүйгээр кейс даалгавар ажиллуулж үр дүнг тооцож ажиллалаа.