2024 онд хийх аудитын сэдэвт урьдчилсан санал авч байна.

Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газраас Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2021 оны А/104 дүгээр тушаалын 3.2.1. Төрийн аудитын байгууллагын аудит гүйцэтгэх чиг үүрэг бүхий зохион байгуулалтын нэгжүүд энэ журмаар батлагдсан загварын дагуу дараа жилд гүйцэтгэх аудитын сэдвийн саналыг жил бүрийн 2 дугаар сарын 01-ний дотор; гэж заасны дагуу иргэд олон нийтээс аудитын сэдэвт санал авч байна. Саналаа ЭНД дарж өгнө үү.