Дорноговь ТАГ – 2023 онд гүйцэтгэх Санхүүгийн тайлангийн аудитын нээлтийг хийв

Дорноговь аймаг дахь Төрийн аудитын газраас улс, орон нутгийн төсвийн байгууллага, төрийн болон орон нутгийн өмчийн хуулийн этгээдийн 2022 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийх санхүүгийн тайлангийн аудитын нээлтийг хийлээ.

Санхүүгийн тайлангийн аудитын нээлтийг дарга, тэргүүлэх аудитор Т.Ган-Өлзий нээж үг хэлж, аудитын менежер У.Оюунтүлхүүр төрийн аудитын байгууллагаас аудит хийх үндэслэл, санхүүгийн тайлангийн аудитад оролцогч талуудын үүрэг, аудитад хамрагдах хэлбэр, зөрчлийн шийдвэрлэлт, өмнө онд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тоон мэдээлэл, санхүүгийн тайлангийн аудитад баримтлах ерөнхий чиглэл, Төрийн хэмнэлтийн тухай хууль, анхаарах асуудлуудын талаар мэдээллийг хийж, зарим нэгэн тулгамдаж байгаа асуудлын талаар оролцогч нартай харилцан санал солилцлоо.

Аудитын нээлтэд Төрийн аудитын газрын аудиторууд болон санхүүгийн тайлангийн аудитыг гэрээний үндсэн дээр гүйцэтгэх Есөн хангай аудит ХХК, аймгийн Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн холбогдох албан тушаалтан, 72 байгууллагын 95 төсвийн шууд захирагчид,  нягтлан бодогч нар мөн цахимаар 14 сумдын 45 нягтлан бодогч нар оролцлоо.