ЗӨВЛӨХИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ХҮСЭЛТЭЙ ХУВЬ ХҮН /БАГ/, ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДЭД

Үндэсний аудитын газар нь “Улсын төсвөөр санхүүжүүлж хэрэгжүүлэхээр  төсвийн хуульд тусгаж, баталсан төсөл, арга хэмжээний төсөвт өртгийн нэмэгдэл зардалд дүгнэлт гаргах” сэдэвт аудитад “Авто зам, замын байгууламжийн ажлын гүйцэтгэл, төсөвт өртгийн нэмэгдлийн шалтгаан нөхцөлийг тодруулж, хянаж, дүгнэлт гаргах /Дархан-Уул, Төв, Архангай аймаг/” зорилгоор шинжээч сонгон шалгаруулж, зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулан хамтран ажиллахаар төлөвлөж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй хувь хүн/баг/, хуулийн этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.