УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР –АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ.

  • Аудитыг Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлд заасан Төрийн аудитын байгууллагын бүрэн эрхийн хүрээнд Увс аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2023 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу “Улс, орон нутгийн төсвийн 2022 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн” сэдэвт аудитын нээлтийг цахимаар болон танхимаар хийж аудитын төлөвлөгөөг танилцуулав.
  • Аудитын нээлтэд Увс аймаг дахь Төрийн аудитын газрын Дарга, тэргүүлэх аудитор М.Батсуурь, аудитын менежер М.Бат-Амгалан, ахлах аудитор Б.Авирмэд, аудитор Б.Одгэрэл, аймгийн ЗДТГ-ын Санхүү төрийн сангийн хэлтсийн дарга Б.Эрдэнэсүрэн, ХОХБТХ-ийн мэргэжилтэн Б.Болор, Б.Дүүрэнбилэг, Орон нутгийн өмчийн газрын мэргэжилтан Б.Алтанчимэг, нягтлан бодогч Ц.Чинцэцэг, ГХБХБГ-ын хэлтсийн дарга Б.Батболд, сумдын Засаг дарга, санхүү албаны дарга нар оролцлоо.