ЗӨВЛӨХИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ХҮСЭЛТЭЙ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДЭД

Шинжээчийн сонгон шалгаруулалтад оролцох урилга хүргүүлэх тухай

Үндэсний аудитын газар нь ”Төрийн аудитын байгууллагын 2023 онд гүйцэтгэх аудитад шинжээч ажиллуулах ерөнхий төлөвлөгөө”-нд тусгасан “Газрын тосны салбарт бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр хайгуулын болон олборлолтын үйл ажиллагаа явуулсан гэрээлэгчийн нийт хөрөнгө оруулалт, өртөг нөхсөн болон нөхөх зардлын хэмжээ, газрын тосны экспорт, борлуулалтын орлогын тооцоо, хуваарилалтад баталгаажуулалт хийх аудит”-ын хүрээнд дараах ажлуудад тусгай мэдлэг, ур чадварын үндсэн дээр мэргэжлийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх шинжээч ажиллуулах гэж байгаа тул шаардлага хангасан зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй хуулийн этгээдийг мэдээллээ ирүүлэхийг урьж байна. Үүнд:

Дд Аудитын сэдэв болон, шинжээч ажиллуулбал зохих ажлын нэр Ажлын даалгаврын дугаар
1. Газрын тосны салбарт бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр хайгуулын үйл ажиллагаа явуулсан гэрээлэгчийн нийт хөрөнгө оруулалт, өртөг нөхсөн болон нөхөх зардлын хэмжээ, газрын тосны экспорт, борлуулалтын орлогын тооцоо, хуваарилалтад баталгаажуулалт хийх аудит
1.1

Аудитыг гүйцэтгэх зөвлөх үйлчилгээ/2020-2021 он/

ҮАГ-АД/2023-09

Эндээс татах

2. Газрын тосны салбарт бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолтын үйл ажиллагаа явуулсан нийт хөрөнгө оруулалт, өртөг нөхсөн болон нөхөх зардлын хэмжээ, газрын тосны экспорт, борлуулалтын орлогын тооцоо, хуваарилалтад баталгаажуулалт хийх аудит
2.1

“Петрочайна дачин тамсаг Монгол” ХХК-ийн /Тосон-Уул XIX/- талбайд аудитыг гүйцэтгэх зөвлөх үйлчилгээ /Тосон-Уул XIX талбай/

ҮАГ-АД/2023-14

Эндээс татах

2.2

“Петрочайна дачин тамсаг Монгол” ХХК-ийн /Тамсаг XXI/-ийн талбайд аудитыг гүйцэтгэх зөвлөх үйлчилгээ

ҮАГ-АД/2023-15

Эндээс татах

2.3

“Доншен газрын тос (Монгол)” ХХК-ийн аудитыг гүйцэтгэх зөвлөх үйлчилгээ

ҮАГ-АД/2023-20

Эндээс татах

Сонгон шалгаруулах үйл ажиллагаа нь Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2020 оны А/82 дугаар тушаалын хавсралтаар батлагдсан “Шинжээч сонгон шалгаруулах, гэрээ байгуулах, дүгнэх, гүйцэтгэсэн ажлын чанарыг хянах журам”-ын дагуу хэрэгжинэ.

Шинжээч нь Монгол Улсын холбогдох хууль тогтоомжийг үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон ажлын даалгаварт заасан ажлыг мэргэжлийн болон чанарын өндөр түвшинд гүйцэтгэж, аудитын багтай хамтран Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын баталсан аудитын төлөвлөгөө, хөтөлбөрийн дагуу холбогдох ажлын даалгаварт заасан ажлыг журам, АДБОУС болон холбогдох бусад баримт бичигт нийцүүлэн, чанартай, арвилан хэмнэлттэй, үр ашигтай, үр нөлөөтэй хэлбэрээр гүйцэтгэх үүрэгтэй.

Бэлтгэсэн ажлын баримт материалд тулгуурлан аудитын гүйцэтгэлийн болон тайлагналын үе шатанд тайлан бичиж, дүгнэлт гарган, холбогдох баримт бичгийг гэрээ байгуулсан өдрөөс хойш 60 хүртэл хоногийн хугацаанд аудитын багт хүлээлгэн өгнө.

Ажлын даалгавар тус бүрийг www.audit.mn цахим сайтад байршуулав.

Сонгон  шалгаруулалтад оролцохыг сонирхсон мэдүүлэг ирүүлж буй хувь хүн/баг/, хуулийн этгээд нь дээрх зөвлөх үйлчилгээг гүйцэтгэхээ илэрхийлсэн албан хүсэлт ирүүлэхээс гадна дараах мэдээллийг  ирүүлнэ үү. Үүнд:

– Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар;

– Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар;

– Татварын өргүй тухай тодорхойлолт /цахимаас татан авсан/;

– Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн өргүй тодорхойлолт/цахимаас татан авсан/;

– ШШГЕГ-ын өр төлбөргүй талаарх тодорхойлолт;

– Шүүхийн төрөлжсөн архивын тодорхойлолт;

– Гүйцэтгэсэн ижил төстэй зөвлөх үйлчилгээний мэдээлэл сүүлийн 3 жилээр /2020,2021, 2022 он/;

– Ажилтны анкет, боловсрол, мэргэшлийн гэрчилгээний хуулбар;

– Ажилтны нийгмийн даатгалын цахим лавлагаа /сүүлийн 1 жилээр/;

– Сүүлийн 2 жилийн санхүүгийн тайлан, аудитын дүгнэлтийн хамт /2021, 2022 он/

Сонирхсон этгээд нь ажлын даалгавар, бусад холбогдох мэдээллийг www.audit.mn цахим хаягаас болон ҮАГ-ын Захиргаа, хууль, эрх зүйн газрын худалдан авах үйл ажиллагаа хариуцсан шинжээч Н.Цэнд-Аюушаас авч болно.

Холбоо барих утасны дугаар: ажлын-51-261745, гар утас-88051068.

Саналыг файл хэлбэрээр info@audit.gov.mn, tsend-ayushn@audit.gov.mn цахим шуудангаар 2023 оны 03 дугаар сарын 28-ны өдрийн 14 цаг 00 минутаас өмнө ирүүлнэ үү.

Захиалагчийн хаяг: Үндэсний аудитын газар-15160. Улаанбаатар хот. Чингэлтэй дүүрэг, Бага тойруу-3, Засгийн газрын IV байр.