“УЛСЫН ХӨГЖЛИЙН 2022 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ҮР ДҮН” аудитын тайлан-Инфографик

“УЛСЫН ХӨГЖЛИЙН 2022 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ҮР ДҮН” сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын тайлангаас бэлтгэсэн инфографик мэдээллийг хүргэж байна.