Говь-Алтай аймаг дахь Төрийн аудитын газрын цаг үеийн мэдээлэл

2023.03.31

Төрийн аудитын байгууллагаас 2023 оныг “Аудитын шийдвэрийн хэрэгжилт, түүний үр нөлөө, ил тод, хариуцлагатай байдлыг сайжруулах” зорилт дэвшүүлэн Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2023 оны А/05 дугаар тушаалаар баталсан.

Зорилтын хүрээнд 2022 оны санхүүгийн тайлангийн аудитаар Төрийн аудитын байгууллагаас өмнөх онуудад өгсөн зөвлөмж, албан шаардлага, төлбөрийн актын биелэлтийг үнэллээ. Үүнд:

  1. Өмнөх оноос шилжиж ирсэн 115.8 сая төгрөгийн төлбөрийн актыг холбогдох буруутай этгээдээр төлүүлэн төсөвт төвлөрүүллээ.
  2. Өмнөх оноос шилжин ирсэн зөрчил арилгуулах 29,294.0 сая төгрөгийн албан шаардлагын хэрэгжилтийг хангуулж, зөрчлийг арилгалаа.

Түүнчлэн аудитын шийдвэрийн үр дүн нөлөөг сайжруулах, нийтийн албан тушаалтны хариуцлагатай байдлыг дээшлүүлэх талаар зорилтот арга хэмжээг хэрэгжүүлж байна. Тухайлбал:

  • Төрийн байгууллагуудын 2021, 2022 оны санхүүгийн тайлангийн аудитаар албан шаардлага өгсөн 102 байгууллагын 1,042.0 сая төгрөгийн татварын зөрүүг аймгийн Татварын хэлтэстэй хамтран арилгаж санхүүгийн тайланд тусгалаа.
  • “Төсөвт байгууллага, төрийн болон орон нутгийн өмчит хуулийн этгээдийн газар, барилга, тээврийн хэрэгслийн ашиглалт, үр дүн”-д хийсэн гүйцэтгэлийн аудитаар өгсөн шийдвэрээс 26,271.4 сая төгрөгийн газар, барилгыг нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн тайланд тайлагнуулсан.
  • Аймгийн Прокурорын газартай “төр, нийтийн эрх ашиг сонирхлыг хамгаалах чиглэл”-ээр хамтарсан уулзалт хийлээ. Уулзалтаар цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, төрийн албан хаагчийн санхүүгийн сахилга бат, үүрэг хариуцлагын сайжруулах талаар хамтран ажиллах удирдамж баталлаа.
  • Төрийн аудитын байгууллагаас өгсөн шийдвэрийг хэрэгжүүлээгүй 20 албан тушаалтанд Төрийн аудитын тухай хуулийн дагуу сахилгын шийтгэл ногдуулах албан шаардлагыг эрх бүхий албан тушаалтанд хүргүүллээ.

ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР