ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН САЛБАРЫН ЗЭЭЛ ТУСЛАМЖИЙН ХӨРӨНГИЙН АШИГЛАЛТ, ҮР ӨГӨӨЖ СЭДЭВТ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТИЙГ ХИЙЛЭЭ.

Хөдөө аж ахуйн салбарын зээл тусламжийн хөрөнгийн ашиглалт, үр өгөөж сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг хийлээ.
Аудитын зорилтыг хангахын тулд дараах чиглэлээр аудитыг гүйцэтгэнэ.
Үүнд:
– ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ШУГАМААР АВСАН ЗЭЭЛИЙГ ҮР ДҮНТЭЙ АШИГЛАЖ БАЙГАА ЭСЭХ;
– ХАНДИВЛАГЧ ОРОН, ОЛОН УЛСЫН БАЙГУУЛЛАГААС АВСАН ТУСЛАМЖИЙН ХӨРӨНГИЙН АШИГЛАЛТ ҮР ӨГӨӨЖТЭЙ БАЙГАА ЭСЭХ;
– ЗЭЭЛ, ТУСЛАМЖИЙН ХӨРӨНГИЙН АШИГЛАЛТАД ТАВИХ ХЯНАЛТЫН ТОГТОЛЦОО ҮР НӨЛӨӨТЭЙ ЭСЭХ;
Аудитад 2016-2022 онуудад гадаадын санхүүжилтээр олгосон зээл, тусламж хамаарна.
Аудитыг 2023.05.25-ны өдрөөс 2023.07.17-ны өдрийг дуусталх хугацаанд гүйцэтгэнэ.