Төрөөс шинжлэх ухаан, технологийн салбарын талаар баримталж буй бодлогын хэрэгжилт, үр нөлөөнд аудит хийж эхэллээ

Үндэсний аудитын газраас УИХ-ын Төсвийн байнгын хорооны 2022 оны 9 дүгээр тогтоол, Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2023 оны А/04 тушаалаар баталсан “Төрийн аудитын байгууллагын 2023 оны гүйцэтгэх аудитын сэдэв”-ийн дагуу Төрийн аудитын тухай  хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3.1-д заасан Үндэсний аудитын газрын бүрэн эрхийн хүрээнд  “Төрөөс шинжлэх ухаан, технологийн салбарын талаар баримталж буй бодлогын хэрэгжилт, үр нөлөө” гүйцэтгэлийн аудитыг эхлүүллээ.

Аудитын нээлтийн уулзалтад Гүйцэтгэл-нийцлийн аудитын газрын захирал, тэргүүлэх аудитор Д.Энхболд, Гүйцэтгэл-нийцлийн аудитын газрын Аудитын менежер Б.Долгорсүрэн болон аудитын багийн аудиторууд оролцов. Аудитад хамрагдагч, шалгагдагч байгууллагын төлөөллөөс ЗГХЭГ, БШУЯ, ЭЗХЯ, Сангийн яам, Шинжлэх ухаан, технологийн Үндэсний зөвлөл, Шинжлэх ухааны академи зэрэг холбогдох албаны хүмүүс хүрэлцэн ирсэн юм.

Шинжлэх ухаан, технологийн салбарыг хөгжүүлэх төрийн бодлого тогтвортой, шинжлэх ухааны тэргүүлэх чиглэлд нийцсэн төсөл, хөтөлбөрийг үр дүнтэй хэрэгжүүлж, оролцогч талуудын үйл ажиллагаа нь олон нийтэд ил тод, нээлттэй, хяналт үр нөлөөтэй эсэхийг үнэлж дүгнэн аудитын дүн, дүгнэлтэд үндэслэн зөвлөмж боловсруулж холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд танилцуулна.