Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хуулийн хэрэгжилт”-д хийсэн нийцлийн аудитын төгсгөлийн уулзалт

Дундговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь Улсын Их Хурлын Төсвийн байнгын хорооны “Аудитын сэдэв батлах тухай” 2022 оны 9 дүгээр тогтоол, “Төрийн аудитын байгууллагын 2023 онд гүйцэтгэх аудитын төлөвлөгөө”-г үндэслэн “Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хуулийн хэрэгжилт”-д хийсэн нийцлийн аудитын төгсгөлийн уулзалтыг 2023 оны 06 дугаар сарын 19-ны өдөр зохион байгуулж, аудитаар илэрсэн асуудал, дүгнэлт, зөвлөмжийн талаар харилцагч байгууллагуудад танилцуулга хийж, цаашид илэрсэн зөрчлийг давтан гаргахгүй байх, аудитаас өгсөн зөвлөмжийг хэрэгжүүлж, үр дүнтэй арга хэмжээ авч ажиллах талаар санал солилцлоо.
Уулзалтад аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын ХБТХОХ-ийн байгаль орчин хариуцсан мэргэжилтэн М.Ганчимэг, аймгийн БОАЖГ-ын дарга Н.Гантулга, мэргэжилтэн Б.Цэрэнсугир, А.Мөнх-Эрдэнэ, Татварын хэлтсийн дарга М.Туяацэцэг, Жижиг татвар төлөгчтэй харилцах тасгийн дарга Ч.Оюунжаргал, ГХБХБГ-ын мэргэжилтэн Т.Саранзул нар оролцлоо.