АЙМГИЙН ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН 2022 ОНЫ САНХҮҮГИЙН НЭГТГЭСЭН ТАЙЛАН, ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛД АУДИТ ХИЙЖ, ДҮГНЭЛТ, ТАЙЛАНГ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГАД ГАРДУУЛЛАА.

Аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2022 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын тайлан, “Өөрчлөлтгүй” санал дүгнэлтийг хуулийн хугацаанд аймгийн Засаг даргад гардуулж, аудитын тайланд дурдсан зөвлөмжүүдийг танилцуулав.
Дундговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар жил бүр төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд санхүүгийн тайлангийн аудит, нэгтгэсэн төсвийн гүйцэтгэлд гүйцэтгэлийн аудитыг гүйцэтгэдэг. Тус 2 аудитын хүрээнд аймгийн Засаг даргад 845.5 сая төгрөгийн 3 албан шаардлага хүргүүлж, ажил сайжруулах 6 зөвлөмж хүргүүллээ. Мөн орон нутгийн төсвийн орлого бүрдүүлэлттэй холбоотой 2 заалт бүхий зөвлөмжийг аймгийн Татварын хэлтэст хүргүүллээ.