Орхон аймаг дахь Төрийн аудитын газраас Орхон аймгийн Соёл, урлагийн байгууллагуудын удирдлага, нятглан бодогч нарт сургалт, хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа.

Орхон аймаг дахь Төрийн аудитын газраас Орхон аймгийн Соёл, урлагийн салбарын байгууллагуудын удирдлага, нятлан бодогчдод 2023 оны 06 сарын 23-ны өдөр 2022 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитаар илэрсэн алдаа, зөрчилтэй асуудлын талаар болон Төсвийн тухай хууль, Төрийн хэмнэлтийн тухай хуулийн хэрэгжилт, аудитын шийдвэрийн хэрэгжилтийн талаар сургалт, хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа.
Сургалт, хэлэлцүүлгийн төгсгөлд төсөв, санхүүгийн үйл ажиллагаатай холбоотой асуултад хариулт өгч, санал солилцлоо.