САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНД ГЭРЭЭГЭЭР АУДИТ ГҮЙЦЭТГЭХ АУДИТЫН ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАРЛАЛ

Үндэсний аудитын газар нь Төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.9.1, 8.9.8, Төрийн аудитын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4, 8.7 дахь хэсэгт заасныг тус тус үндэслэн Шалгагдагч байгууллагын 2023 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр дуусвар болсон санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд аудит хийх аудитын хуулийн этгээдийг сонгон шалгаруулах” гэж байгаа тул сонгон шалгаруулалтад оролцох хүсэлтэй аудитын үйлчилгээ үзүүлэх эрх бүхий хуулийн этгээдийг мэдээллээ ирүүлэхийг урьж байна.

Санхүүгийн тайлангийн аудитыг гэрээний үндсэн дээр гүйцэтгэх аудитын хуулийн этгээд нь Төсвийн тухай хууль, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль, УСНББОУС, СТОУС, НББОУС болон тэдгээрт нийцүүлэн эрх бүхий байгууллагаас гаргасан нягтлан бодох бүртгэл, тайлагналын холбогдох заавар, журамд нийцүүлэн үнэн зөв гаргасан эсэх талаар дүгнэлт гаргаж баталгаажуулах ажлыг гүйцэтгэнэ.

Сонгон шалгаруулах үйл ажиллагаа нь Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2020 оны А/82 дугаар тушаалаар баталсан “Шинжээч сонгон шалгаруулах, гэрээ байгуулах, дүгнэх, гүйцэтгэсэн ажлын чанарыг хянах” журмын хүрээнд хэрэгжих бөгөөд Төрийн аудитын байгууллагатай гэрээний үндсэн дээр хамтран ажиллах нийт 131 багцад /Жагсаалтыг эндээс үзнэ үү/ хамаарна. Үүнд:

 • Үндэсний аудитын газар 49 багц;
 • Нийслэл дэх Төрийн аудитын газар 19 багц;
 • Орон нутаг дахь Төрийн аудитын газар 63 багц.

/Сонирхлоо илэрхийлэх хуулийн этгээд нь багц тус бүрээс 3-аас илүү багцад санал ирүүлэх боломжгүй болохыг анхаарна уу/

Аудитыг гүйцэтгэх хуулийн этгээд нь дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:

 • Аудитын үйлчилгээ үзүүлэх тусгай зөвшөөрөлтэй байх;
 • Санхүүгийн зохицуулах хорооны тусгай зөвшөөрөлтэй байх (энэ нь хувьцаат компанийн санхүүгийн тайланд аудит хийх этгээдэд хамаарна.);
 • Аудиторууд нь мэргэжлийн ёс зүйн зөрчилгүй байх;
 • Үйл ажиллагаа явуулах боломжтой ажлын байр, техник хэрэгсэлтэй байх;
 • Аудитын багийн гишүүд нь шалгагдагч этгээдийн аль нэг албан тушаалтантай садан төрөл, бусад байдлаар холбоо хамааралгүй байх;
 • Төрийн аудитын байгууллагатай 2-оос дээш жил хамтарч ажилласан, өмнөх жилүүдэд гүйцэтгэсэн ажил нь хангалттай үнэлэгдсэн байх.

Аудитын багийн ажиллах хүчний шаардлага:

 • Дөрвөөс доошгүй үндсэн орон тооны, хугацаагүй эрхтэй мэргэшсэн нягтлан бодогчтой байх;
 • Хууль эрх зүйн асуудал хариуцсан албан тушаалтантай байх;
 • Аудитын байгууллагад ажилладаг мэргэшсэн нягтлан бодогч нь өөр байгууллагад давхар ажил эрхэлдэггүй, бусад аудитын хуулийн этгээдэд гэрээгээр ажилладаггүй байх;

Ажлын даалгаврыг эндээс үзнэ үү

Сонгон шалгаруулалтад оролцох аудитын хуулийн этгээд нь дараах материалыг бүрдүүлэн цахимаар ирүүлнэ үү. Үүнд:

 • Албан хүсэлт (багцыг тодорхойлсон);
 • Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар;
 • Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар;
 • Татварын өр төлбөргүй тухай тодорхойлолт (цахим);
 • Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн өр төлбөргүй тухай тодорхойлолт (цахим);
 • ШШГЕГ-ын шүүхийн шийдвэрээр өртэй эсэх тодорхойлолт (цахим);
 • Шүүхийн төрөлжсөн архивын тодорхойлолт (цахим);
 • Монголын мэргэшсэн нягтлан бодогчдын институтээс авсан мэргэжлийн ёс зүйн зөрчилгүй тухай тодорхойлолт;
 • Гүйцэтгэсэн ижил төстэй зөвлөх үйлчилгээний мэдээлэл (сүүлийн 3 жил);
 • Үндсэн ажилтны анкет, их дээд сургуулийн диплом, мэргэшлийн гэрчилгээний хуулбар;
 • Үндсэн ажилтны нийгмийн даатгалын тодорхойлолт (сүүлийн 1 жил);
 • Хуулийн этгээдийн санхүүгийн тайлан (сүүлийн 2 жил)

Мэдээлэл ирүүлсэн хуулийн этгээдийн нэрээр дэлгэрэнгүй жагсаалт үүсгэж, ерөнхий шаардлага хангасан оролцогчдыг холбогдох багцуудад хураангуй жагсаалтад бүртгэнэ.

Хураангуй жагсаалтад бүртгэгдсэн этгээдэд “Саналын урилгын баримт бичиг” хүргүүлж, ирүүлсэн саналд үнэлгээ дүгнэлт хийж, сонгон шалгаруулалтыг хэрэгжүүлнэ.

Сонирхсон этгээд сонгон шалгаруулалтын талаарх нэмэлт мэдээллийг 2023 оны 08 дугаар 18-ны өдрийн 12:00 цагаас өмнө  авч болох бөгөөд мэдээллээ info@audit.gov.mn цахим хаягаар болон дор дурдсан цахим хаягт 2023 оны 08 дугаар сарын 18-ны өдрийн 12:30 цагийн дотор нягтруулсан pdf файл хэлбэрээр ирүүлнэ үү. Үүнд:

 • Үндэсний аудитын газартай хамтран ажиллах саналыг Тsend-ayushn@audit.gov.mn,
 • Нийслэл дэх Төрийн аудитын газартай хамтран ажиллах саналыг Orkhonb@audit.gov.mn,
 • Орон нутаг дахь Төрийн аудитын газартай хамтран ажиллах саналыг munkhtuyats@audit.gov.mn

Захиалагчийн хаяг: 15160 Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Бага тойруу-3, Засгийн газрын IV байр, 409 тоот өрөө. Утас: 51-261745. www.audit.mn

Үндэсний аудитын газрын Захиргаа, хууль, эрх зүйн газрын худалдан авах үйл ажиллагаа хариуцсан шинжээч Н.Цэнд-Аюуш, холбогдох утас: 88051068

ҮНДЭСНИЙ АУДИТЫН ГАЗАР