ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – 2023-2024 ОНД ХИЙХ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН ЗАВСРЫН АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ.

Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1, 7 дугаар зүйлийн 7.1.1, 8 дугаар зүйлийн 8.1 дэх заалтын дагуу Төрийн аудитын байгууллагын 2023 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг үндэслэн төсвийн байгууллагын жил бүрийн санхүүгийн тайланд аудит хийж, дүгнэлт гаргадаг бөгөөд 2023-2024 онд гүйцэтгэх санхүүгийн тайлангийн аудитын төлөвлөлтийн үе шатны ажил эхэлж байгаатай холбоотой ҮАГ-ын “Төсвийн захирагчдын 2023 оны санхүүгийн тайлангийн завсрын үеийн аудит хийх удирдамж”-ийн дагуу төсвийн захирагчдын 2023 оны 2, 3 дугаар улирлын байдлаарх санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийх завсрын аудитын нээлтийг цахимаар хийж аймгийн хэмжээнд санхүүгийн тайлангийн аудитад хамрагдах байгууллагуудын нийт 64 төсвийн захирагч болон санхүүгийн ажилтнуудыг хамрууллаа.