Гүйцэтгэл-нийцлийн аудиторуудыг чадавхжуулах сургалт-семинар зохион байгууллаа

Үндэсний аудитын газар Европын холбооны санхүүжилттэй “Монгол Улсад Тогтвортой хөгжлийн зорилготой уялдсан төсвийн төлөвлөлтөөр хөдөлмөр эрхлэлтийн шинэчлэлийг дэмжих нь” төсөлтэй хамтран ажилладаг. Энэхүү хамтын ажиллагааны хүрээнд аудиторуудыг чадавхжуулах сургалт-семинарыг 2023 оны 11 дүгээр сарын 2, 3-ны өдрүүдэд зохион байгууллаа.

Үндэсний аудитын газрын Гүйцэтгэл-нийцлийн аудитын газрын захирал, тэргүүлэх аудитор Д.Энхболд сургалт-семинарыг нээж үг хэлэв.

НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөрийн төслийн зөвлөх Д.Намхайдагва “Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт”,  НҮБХХ-ийн төслийн зөвлөх Б.Сэргэлэн “Төрийн бодлогын үнэлгээ”, НҮБХХ-ийн төслийн зөвлөх Г.Цэрэнжаргал “Үр дүнд суурилсан хяналт шинжилгээ, үнэлгээ” сэдвээр тус тус сургалт явууллаа.

Үндэсний аудитын газрын Гүйцэтгэл-нийцлийн аудитын газрын аудитын менежер Х.Баярмаа “Төрийн аудитын байгууллагын аудитын онол арга зүй”, аудитын менежер Б.Батчимэг “Аудитын шийдвэр гаргалтад хууль тогтоомжийг хэрхэн зөв хэрэглэх вэ”, ахлах аудитор Б.Сандуйжав “Гүйцэтгэл, нийцлийн аудитын үе шатанд хэрэгжүүлэх горимууд”, аудитор Э.Уужимсан “Барилга байгууламжид аудит хийх нь-Япон улсын туршлага” сэдвээр тус тус сургалт-семинарыг зохион байгуулсан юм.

Энэ удаагийн сургалт-семинарт Үндэсний аудитын газрын Гүйцэтгэл-нийцлийн аудитын газар болон Нийслэл дэх Төрийн аудитын газрын Гүйцэтгэл-нийцлийн аудитын хэлтсийн албан хаагчид мөн Орхон аймаг дахь Төрийн аудитын газрын албан хаагчид хүрэлцэн ирж, оролцлоо.