Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн аудитын газрын дарга, тэргүүлэх аудитор Ш.Мөнхбаяр орон нутгийн төсөв ба иргэдийн оролцоо сэдэвт хэлэлцүүлэгт оролцлоо

Орон нутгийн түвшинд үр дүнтэй, иргэн төвтэй төрийн бодлого ба төсөл хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн сайн засаглалыг төлөвшүүлэн чадавхжуулж бэхжүүлэх, орон нутгийн эдийн засгийн хөгжлийг хурдасгах ерөнхий зорилтуудынхаа хүрээнд,тодорхой сэдвүүдээр бүх талуудын оролцоог хангасан форум, хэлэлцүүлгүүдийг зохион байгуулж байгаа билээ.
Өнөөдөр /2023.11.3/ гурав дахь удаагийн хэлэлцүүлгийг “Орон нутгийн төсөв ба иргэдийн оролцоо” сэдвээр өрнүүлж, орон нутгийн төсөвт:
-САНАЛ АВАХ
-БАТЛАХ
-ХУВААРИЛАХ
-ХЯНАХ гэсэн үндсэн 4 сэдвийн хүрээнд эдгээр үе шатуудад иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх, ил тод нээлттэй байдлыг хангахад тулгарч буй бэрхшээлүүдийг шийдвэрлэх зорилгоор хэлэлцүүлгийг явууллаа.
Форумд Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн аудитын газрын дарга, тэргүүлэх аудитор Ш.Мөнхбаяр, аудитор З.Мөнгөнцэцэг мөн шийдвэр гаргах түвшний болоод нутгийн удирдлагын байгууллагуудын төлөөлөл, иргэд, иргэний нийгмийн байгууллагууд оролцов.