Орхон аймаг дахь Төрийн аудитын газраас салбар, салбарын удирдлага, нягтлан бодогчидтой уулзалт, хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа.

Орхон аймаг дахь Төрийн аудитын газраас Орхон аймгийн Соёл, урлагийн салбарын байгууллагуудын нятлан бодогчид, Эрүүл мэдийн салбарын удирдлага, нягтлан бодогчид, орон нутгийн төсвийн байгууллага, ОНӨҮГ-н нятлан бодогчид болон ТЕЗ-ийн ерөнхий нягтлан бодогчтой 2023.11.28-2023.11.30-ний өдрүүдэд тус тус уулзалт, хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа.
Тус уулзалт, хэлэлцүүлгээр өмнөх оны аудитаар өгсөн шийдвэрийн хэрэгжилтийг хэрхэн хангаж ажилласан эсэх, биелэлтийг цахим системд хэрхэн оруулах, түүнийг хэрхэн үнэлэх, 2023 оны санхүүгийн тайлангийн завсрын аудитаар илэрсэн алдаа, зөрчилтэй асуудлыг жилийн эцсийн санхүүгийн тайландаа хэрхэн засаж, залруулах, тайлан бэлтгэхтэй холбоотой болон тус асуудлыг хэрхэн үнэлж, шийдвэрлэх талаар ярилцлаа.
Хэлэлцүүлгийн төгсгөлд төсөв, санхүүгийн үйл ажиллагаатай холбоотой асуултад хариулт өгч, санал солилцлоо.