ДОТООД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

-Санхүүгийн тайлангийн аудитын заавар аргачлал, гүйцэтгэх болон тайлагнах үе шатанд анхаарах асуудлууд сэдвээр аудитын менежер Д.Нэргүйбаатар 2024.01.10-ны өдөр сургалт зохион байгуулаад байна.
-2024.01.11-нд Төсвийн байгууллагын нягтлан бодох бүртгэл хөтлөлт, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль, Сангийн сайдын 2006 оны 388 дугаар тушаал сэдвээр аудитор Л.Соёлмөнх сургалтыг зохион байгуулан, сургалтад Бизкон аудит ХХК-ийн Архангай салбарын болон ТАГ-ын аудиторууд оролцлоо.