Санхүүгийн тайлангийн аудитын нээлтийг хийлээ.

Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газраас Төсвийн төвлөрүүлэн захирагчдын 2023 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийх аудитын нээлтийг цахимаар хийлээ.

Аудитын нээлтээр 4 сумын Засаг дарга, Санхүүгийн албаны дарга нарт Төрийн аудитын байгууллагаас 2023 оны санхүүгийн тайлангийн аудитад баримталж байгаа бодлого чиглэлийг танилцууллаа.