ШИНЖЭЭЧ СОНГОХ ЗАРЛАЛ

2024 оны 03 дугаар сарын 14-ны өдөр                                                                     Улаанбаатар хот

1.Нийслэл дэх Төрийн аудитын газар нь “Улс, орон нутгийн төсвийн 2023 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн” сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитад барилгын инженер, зөвлөх шинжээчийг сонгон шалгаруулж, гэрээ байгуулахаар төлөвлөж байгаа тул оролцох хүсэлтэй хувь хүн (баг) хуулийн этгээдийг мэдээллээ ирүүлэхийг урьж байна.

2.Энэхүү шинжээч нь [“Улс, орон нутгийн төсвийн 2023 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн” сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитыг Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3.1 дэх заалтад заасан Төрийн аудитын байгууллагын бүрэн эрхийн хүрээнд хийнэ. Төрийн аудитын тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.1 дэх хэсэгт заасны дагуу тавигдах шаардлагад заасан мэргэжлийн тусгай мэдлэг, ур чадвар бүхий этгээдийг шинжээчээр аудитад татан оролцуулна. 2024 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдрөөс 2024 оны 06 дугаар сарын 14-ны өдрийн хооронд хэрэгжүүлнэ. Шинжээч нь улс, орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжсэн, тус ажлын даалгаврын хавсралтад заасан барилга, байгууламжийн зураг төсөл, санхүүжилт, төсвийн үнэ бүрдэл, төсөв зохиох дүрмийн дагуу магадлалаар баталгаажуулсан эсэх, гүйцэтгэлийг хянаж, дүгнэлт, зөвлөмж боловсруулж, мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэх ажлыг хэрэгжүүлнэ] гүйцэтгэх болно.

3.Мэдүүлгээ ирүүлж буй шинжээч нь дараах материалыг ирүүлнэ. Үүнд:

Хуулийн этгээдийн хувьд:

 • Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар;
 • Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар;
 • Татварын тодорхойлолт /цахим/;
 • Нийгмийн даатгалын тодорхойлолт /цахим/;
 • ШШГЕГ-ын хугацаа хэтэрсэн өр төлбөргүй талаарх тодорхойлолт;
 • Шүүхийн төрөлжсөн архивын тодорхойлолт;
 • Гүйцэтгэсэн адил төсөөтэй зөвлөх үйлчилгээний мэдээлэл /сүүлийн 3 жилээр/;
 • Үндсэн ажилтны анкет, боловсрол, мэргэшлийн гэрчилгээний хуулбар;
 • Үндсэн ажилтны нийгмийн даатгалын цахим лавлагаа /сүүлийн 1 жилээр/;
 • Санхүүгийн тайлан /сүүлийн 2 жилээр/.

Баг, хувь хүний хувьд:

 • Иргэний үнэмлэхийн хуулбар;
 • Анкет /СV/;
 • Боловсрол, мэргэшлийн гэрчилгээний хуулбар;
 • Гүйцэтгэсэн адил төсөөтэй зөвлөх үйлчилгээний мэдээлэл /сүүлийн 3 жилээр/.

4.Сонирхсон этгээд нэмэлт мэдээллийг [2024.03.15]-ний өдрөөс [2024.03.19] хооронд авч болох бөгөөд материалаа дор дурдсан хаягаар [2024.03.20]-ны дотор цаасаар болон зөөврийн диск-д цахим хэлбэрээр ирүүлнэ үү.

Сүхбаатар дүүрэг, Соёлын төв өргөө Г корпус, Нийслэл дэх Төрийн аудитын газар 518 тоот, Хуульч, шинжээч А.Батцэцэг, battsetsega@audit.gov.mn, 9999-1753, 7000-7734