УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР: Санхүүгийн тайлангийн танилцуулга мэдээлэл

Төсвийн шууд захирагчийн 2023 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын тайлангийн дүн, цаашид анхаарах асуудлын талаар аймгийн боловсролын салбарын удирдлагууд болон нягтлан бодогч нарт Дарга, тэргүүлэх аудитор, аудитын менежер нар мэдээлэл хийлээ.