Үндэсний аудитын газрын аудитын менежерүүд Орхон аймагт томилолтоор ажиллав.

Төрийн аудитын байгууллагын 2024 онд гүйцэтгэх аудитын төлөвлөгөөний дагуу Үндэсний аудитын газрын Аудитын нэгдсэн удирдлага, зохицуулалтын газрын аудитын удирдлагын менежер Л.Мөнхцацрал, Гүйцэтгэл-Нийцлийн аудитын газрын аудитын менежер Ю.Энхтуяа, аудитор Б.Идэрбалжинням нар Орхон аймагт 2024.04.01-2024.04.03-ний өдрийн хооронд дараах ажлуудын хүрээнд албан томилолтоор ажиллаа.

  1. Улсын төсвийн 2023 оны хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээний гүйцэтгэл, бодит байдалтай газар нь танилцаж, үнэлэлт, дүгнэлт өгч, зураг төсөв зохиогч, захиалагч, захиалагчийн хяналт хэрэгжүүлэгч болон холбогдох бусад байгууллагын албан хаагчидтай уулзаж, анхан шатны баримт бичиг, шаардлагатай бусад материалтай танилцсан.
  2. Орон нутгийн төсвийн 2023 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хийж буй аудитын явц, зарим ажлын бодит гүйцэтгэлтэй газар дээр нь танилцаж, Орхон аймаг дахь Төрийн аудитын газрын албан хаагчдад мэргэжил, арга зүйн дэмжлэг өгч ажиллаа.
  3. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2023 оны бүрдүүлэлт, зарцуулалт, үр дүнгийн байдалд хийх аудитын төлөвлөлтийн өмнөх үе шатны ажлын хүрээнд сангийн хөрөнгийг холбогдох хууль, журмын дагуу төлөвлөж, бүрдүүлж, хуваарилж, тайлагнасан эсэх асуудлыг судалж, аудитын нөхцөл байдал, эрсдэлтэй асуудлыг тодорхойлох, тус сангаас хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ нь орон нутгийн хөгжлийн бодлого, тэргүүлэх чиглэлтэй уялдсан эсэх, холбогдох хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл арга хэмжээг зохих хууль тогтоомжийн дагуу батлуулсан эсэх зэрэг асуудлыг түүвэрчлэн судаллаа.

Төсвийн шууд болон төвлөрүүлэн захирагч, төрийн болон орон нутгийн өмчит байгууллагуудын 2023 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын тайлантай танилцаж, орон нутаг дахь аудиторуудад мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлж ажиллаа.