НИЙСЛЭЛ ДЭХ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРААС 2023 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНД АУДИТ ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭЛЭЭ

Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3.1, 8 дугаар зүйлийн 8.1, Төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.9.1, 8.9.4, 8.9.8 дахь заалт, Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2023 оны “Санхүүгийн тайлангийн аудит хийх байгууллагын жагсаалт, аудит хийх хэлбэр батлах тухай” А/75, А/160, НТАГ-ын дарга, Тэргүүлэх аудиторын 2023 оны А/26 дугаар тушаалаар баталсан хуваарийн дагуу улс, орон нутгийн 962 байгууллагын 2023 оны санхүүгийн тайланд аудит хийж тайланг баталгаажууллаа.

Нийслэл дэх Төрийн аудитын газрын Санхүү-нийцлийн аудитын хэлтэс 2024 онд нийслэлийн 9 дүүргийн төсвийн төвлөрүүлэн захирагч, 173 төсвийн шууд захирагч, 70 Төрийн болон орон нутгийн өмчит байгууллагын санхүүгийн тайланд аудитын дүгнэлт гаргаж, 710 байгууллагын санхүүгийн тайланд аудитын үе шатны ажлыг хэсэгчлэн хийж гүйцэтгэлээ.

Санхүүгийн тайланд баталгаажуулах аудит хийх нь Төрийн аудитын байгууллагын үйл ажиллагааны гол чиглэл юм. Энэ жилийн санхүүгийн тайлангийн аудитаар төсвийн төвлөрүүлэн захирагчийн 9 тайланд “Өөрчлөлтгүй”, төсвийн шууд захирагчийн 152 тайланд “Өөрчлөлтгүй”, 19 тайланд “Хязгаарлалттай”, 2 тайланд “Сөрөг” дүгнэлт, Төрийн болон орон нутгийн өмчит аж ахуйн нэгжийн 60 тайланд “Өөрчлөлтгүй”, 10 тайланд “Хязгаарлалттай” дүгнэлтийг тус тус өгсөн.

Нийслэл дэх Төрийн аудитын газар нь цаашид санхүүгийн тайлангийн аудитаар илэрсэн зөрчлийг арилгаж, акт, албан шаардлага, зөвлөмжийн шаардлагуудыг хангуулах ажиллагааг хянаж, үр дүнг 2024 оны 3, 4 дүгээр улиралд завсрын аудит хийж үнэлэх юм.

САНХҮҮ-НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН ХЭЛТЭС