Сонгуулийн ерөнхий хороонд хандивын тайлангийн дүгнэлт хүргэлээ

Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 38 дугаар зүйлийн 38.7-д заасан хугацаанд 30 нам, 11 бие даан нэр дэвшигчээс хандивын тайланд дүгнэлт гаргуулахаар Үндэсний аудитын газарт ирүүлсэн.

Нам, эвсэл болон бие даан нэр дэвшигчийн ирүүлсэн сонгуулийн хандивын тайланд Үндэсний аудитын газар Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 54 дугаар зүйлийн 54.1, 56 дугаар зүйлийн 56.1 дэх заалтын дагуу сонгуулийн хандив бүрдүүлсэн эсэхэд дүгнэлт гаргасан юм.

Нам, эвсэл болон бие даан нэр дэвшигчийн ирүүлсэн сонгуулийн хандивын тайланд гаргасан дүгнэлтийг Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай 38 дугаар зүйлийн 38.10-т заасан хугацаанд буюу 2024 оны 4 дүгээр сарын 25-ны өдөр Сонгуулийн Ерөнхий Хороонд хүргэлээ.

Төрийн аудитын дээд байгууллага нь Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 38 дугаар зүйлийн 38.12-т заасны дагуу хандивын тайлангийн дүгнэлтийг санал авах өдрөөс 18 хоногийн өмнөөс эхлэн цахим хуудастаа нээлттэйгээр байршуулах юм.