“Улсын төсвийн хөрөнгөөр санхүүжүүлсэн геологийн судалгааны ажлын хэрэгжилт, үр дүн” сэдэвт аудитад дүгнэлт гаргах шинжээч, хувь хүн, баг, хуулийн этгээдэд

 1. Үндэсний аудитын газар нь “Төрийн аудитын байгууллагын 2024 онд гүйцэтгэх аудитад шинжээч ажиллуулах ерөнхий төлөвлөгөө”- д тусгагдсан Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн судалгааны ажлын үр өгөөж, хэрэгжилтийг үнэлж, дүгнэлт гаргах” сэдэвт аудитад төсөл хөтөлбөрийн үр өгөөж, хэрэгжилтийг үнэлж, дүгнэлт гаргах шинжээчийн ажлын хүрээнд дараах аудитад тусгай мэдлэг ур чадварын үндсэн дээр мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлэх шинжээч ажиллуулах гэж байгаа тул шаардлага хангасан шинжээчийн дүгнэлт гаргах хүсэлтэй хувь хүн, баг, хуулийн этгээдийг саналаа ирүүлэхийг урьж байна. Үүнд:
Д/Д Аудитын сэдэв болон шинжээч ажиллуулбал зохих ажлын нэр Ажлын даалгаврын дугаар
1

“Улсын төсвийн хөрөнгөөр санхүүжүүлсэн геологийн судалгааны ажлын хэрэгжилт, үр дүн”-д хийх гүйцэтгэлийн аудитын хүрээнд 2018-2023 онд улсын төсвийн хөрөнгөөр  хийсэн геологийн судалгааны ажлын үр өгөөжийг тооцох, хэрэгжилтийг үнэлэх, судалгаа хийж санал зөвлөмж боловсруулах, ажлын үр өгөөж, хэрэгжилтийг үнэлж, дүгнэлт гаргах,

ҮАГ-АД/2024-18

/Эндээс татах/

 1. Шинжээчийг сонгон шалгаруулах саналын урилга нь дараах бүрдэл хэсэгтэй байна. Үүнд:
  • Ажлын даалгавар
  • Саналын өгөгдлийн хүснэгт (СӨХ)
  • Санал ирүүлэхэд ашиглах маягтууд (Маягт 1,2,3,4,5,6 /эндээс татах/)
  • Гэрээний ерөнхий нөхцөл (ГЕН)
  • Гэрээний тусгай нөхцөлийн загвар (ГТН)
  • Шинжээч ажиллуулах гэрээний загвар
  • Санхүүгийн тайлангийн аудитын ажил гүйцэтгэх гэрээний загвар
 2. Сонирхсон этгээд нь саналын урилгын баримт бичигт тусгагдсаны дагуу саналаа боловсруулж, дор дурдсан хаягаар 2024 оны 06 дугаар сарын 21-ний өдрийн 14:00 минутаас дотор цахим хэлбэрээр ирүүлнэ үү.

Захиалагч байгууллагын хаяг: Үндэсний аудитын газар-15160, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Бага тойруу-3, Засгийн газрын IV дүгээр байр.

 Саналыг файл хэлбэрээр info@audit.gov.mn, enkhtsatsrals@audit.gov.mn цахим шуудангаар 2024 оны 06 дугаар сарын 21-ний өдрийн 14:00 цагаас өмнө ирүүлнэ үү.