ШИНЖЭЭЧИЙН ДҮГНЭЛТ ГАРГАХ ХҮСЭЛТЭЙ ХУВЬ ХҮН/БАГ/ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДЭД

Урилга хүргүүлэх тухай

Үндэсний аудитын газар нь “Хүүхэд хамгааллын талаар төрөөс баримталж буй бодлого, түүний хэрэгжилт, үр дүн” сэдэвт аудитад  зөвлөх шинжээч сонгон шалгаруулж, гэрээ байгуулан хамтран ажиллахаар төлөвлөж байгаа тул шинжээчийн дүгнэлт гаргах хүсэлтэй хувь хүн/баг/хуулийн этгээдийг саналаа ирүүлэхийг урьж байна.

Шинжээч нь ҮАГ/АД-2024-21 дугаартай ажлын даалгавар /Эндээс татах/-т тусгагдсан “Хүүхэд хамгааллын талаар төрөөс баримталж буй бодлого, түүний хэрэгжилт, үр дүн” аудитад зөвлөх шинжээчийн ажлыг 2024 оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдрийг дуустал хугацаанд хэрэгжүүлнэ.

Мэдүүлэг ирүүлж буй хувь хүн/баг/хуулийн этгээд нь тус ажлыг гүйцэтгэхээ илэрхийлсэн албан хүсэлт ирүүлэхээс гадна дараах мэдээллийг ирүүлнэ. Үүнд:

Бүрдүүлэх материал:

  • Шинжээчийн анкет
  • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
  • Ажлын туршлагын талаарх товч намтар
  • Боловсролын зэргийн диплом
  • Мэргэшлийн гэрчилгээ, үнэмлэх, сертификатийн хуулбар
  • Гүйцэтгэсэн ижил төстэй зөвлөх үйлчилгээний мэдээлэл /сүүлийн 3 жилээр/
  • Багийн гишүүн тус бүр нь шүүхийн шийдвэрээр бусдад өр төлбөргүй тухай тодорхойлолтыг /e-mongolia/ хавсарган ирүүлэх
  • Багаар ажиллах тохиолдолд багийн гишүүдийн хамтран ажиллах гэрээг нотариатаар баталгаажуулсан байх

Хуулийн этгээд бол:

– Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар;

– Татварын хугацаа хэтэрсэн өр төлбөргүй тухай  тодорхойлолт

– Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн хугацаа хэтэрсэн өр төлбөргүй тухай тодорхойлолт

– Шүүхийн төрөлжсөн архивын тодорхойлолт;

– Гүйцэтгэсэн ижил төстэй зөвлөх үйлчилгээний мэдээлэл сүүлийн 3 жилээр /2021,2022,2023он/;

– Ажилтны анкет, боловсрол, мэргэшлийн гэрчилгээний хуулбар;

– Ажилтны нийгмийн даатгалын цахим лавлагаа /сүүлийн 1 жилээр/;

– Сүүлийн 2 жилийн санхүүгийн тайлан, аудитын дүгнэлтийн хамт /2022, 2023 он/

Шинжээч ажиллуулах төсөвт өртөг:

“Хүүхэд хамгааллын талаар төрөөс баримталж буй бодлого, түүний хэрэгжилт, үр дүн”

ҮАГ/АД-2024-21 ажлын даалгавар – 10,176,000.00 /арван сая нэг зуун далан зургаан мянга/

Санал ирүүлэхэд ашиглах маягтууд  (Маягт 1, 2, 3, 4, 5, 6 /эндээс татах/)

Сонирхсон этгээд нь ажлын даалгавар, хавсралт маягт бусад холбогдох мэдээллийг www.audit.mn цахим хаягаас болон  ҮАГ-ын Захиргаа, хууль, эрх зүйн газрын худалдан авах үйл ажиллагаа хариуцсан шинжээч /С.Энхцацрал/-ээс авч болно.

Холбоо барих утасны дугаар: Ажлын утас: 51-261745, 91011091.

Саналыг файл хэлбэрээр enkhtsatsrals@audit.gov.mn, info@audit.gov.mn цахим шуудангаар 2024 оны 07 дугаар сарын 19-ний өдрийн 17:30 минутаас өмнө ирүүлнэ үү.

Захиалагчийн хаяг: Үндэсний аудитын газар-15160. Улаанбаатар хот. Чингэлтэй дүүрэг, Бага тойруу-3, Засгийн газрын IV байр. 305 -тоот өрөө.