ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – 2024 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ТАЙЛАН, МЭДЭЭГ ХОЛБОГДОХ НЭГЖҮҮДЭД ХҮРГҮҮЛЛЭЭ.

Говьсүмбэр аймаг дахь Төрийн аудитын газар 2024 оны эхний хагас жилийн гүйцэтгэлийн тайланг Үндэсний аудитын газрын Захиргаа, хууль эрх зүйн газар болон ХШҮДАГ-т, үйл ажиллагааны тайлан, статистик мэдээг ХБТГ-т тус тус хугацаанд нь хүргүүллээ.