Гүйцэтгэлийн аудитын газрын ахлах аудитор Ж.Ганчимэг – Гүйцэтгэлийн аудит