2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАН

  • ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ШУГАМААР АВЧ, АШИГЛАЖ БАЙГАА ХӨНГӨЛӨЛТТЭЙ ЗЭЭЛ БОЛОН БУЦАЛТГҮЙ ТУСЛАМЖИЙН ХӨРӨНГӨӨР ХЭРЭГЖИЖ БАЙГАА ТӨСӨЛ, ХӨТӨЛБӨРИЙН НЭГЖИЙН 2018 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН САНХҮҮГИЙН НЭГТГЭСЭН ТАЙЛАН, ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛД ХИЙСЭН АУДИТ