ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР: СУРГАЛТ ЯВУУЛЖ, МЭДЭЭЛЭЛ ӨГӨВ.

Өвөрхангай аймгийн Төрийн Аудитын газрын аудиторууд, гэрээт ажилтан, гэрээгээр санхүүгийн аудит хийхээр гэрээ байгуулсан хувийн аудитын компаниудын аудиторуудад 2018 оны санхүүгийн тайлангийн аудитаар анхаарах асуудал, ҮАГ-аас СТАУС-д тавьж буй чиглэл, зөвлөмж, аргачлал зааврын талаар сургалт явуулж, мэдээлэл өгөв.