ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР: НИЙТИЙН СОНСГОЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД АУДИТЫН БАЙГУУЛЛАГААС МЭДЭЭЛЭЛ ХИЙВ.

Өвөрхангай аймагт анх удаа зохион байгуулагдсан Нийтийн сонсголын үйл ажиллагаанд Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн Аудитын газрын Нийцлийн Аудитын баг 2018 оны Орон нутгийн хөгжлийн сангийн үйл ажиллагаанд хийсэн нийцлийн аудитын талаар мэдээлэл хийв. Өвөрхангай аймгийн ИТХ-ын Ажлын албанаас 2018 онд аймгийн ОНХС-гийн хөрөнгөөр хийж гүйцэтгэсэн ажлын талаар Нийтийн сонсголыг 2019 оны 04 дүгээр сарын 19-ны өдөр зохион байгууллаа.