banner

 

banners

arhangai

arhangai

bayanulgii

bayanulgii

bayankhongor

bayankhongor

bulgan

bulgan

govialtai

govialtai

govisumber

govisumber

darkhan

darkhan

dornogovi

dornogovi

dornod

dornod

dundgovi

dundgovi

zavkhan

zavkhan

niislel

niislel

orkhon

orkhon

uvurkhangai

uvurkhangai

umnugovi

umnugovi

sukhbaatar

sukhbaatar

selenge

selenge

tuv

tuv

uvs

uvs

khovd

khovd

khuvsgul

khuvsgul

khentii

khentii

МЭДЭЭЛЭЛ

2020-04-15

МЭДЭЭЛЭЛ

НИЙСЛЭЛ ДЭХ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРЫН

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ДАГУУ 1 УЛИРАЛД ХИЙСЭН АЖЛЫГ ТОВЧ МЭДЭЭЛЖ БАЙНА

Санхүүгийн тайлангийн аудитын хүрээнд:

Төсвийн шууд захирагчдын санхүүгийн тайлангийн аудит.

 • Төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.9.1-т заасан хугацаанд НТАГ- 114, ХБАХЭ-ийн 67, нийт 181 ТШЗ-ийн санхүүгийн тайланд аудитын хийж, санал дүгнэлт гарган ҮАГ болон холбогдох байгууллагад хүргүүлсэн. Аудитад чанарыг хяналтыг тухайн бүрд нь хэрэгжүүллээ.
 • Нийслэл, 9 дүүргийн нийт 469 ТШЗ-ийн санхүүгийн тайланд үе шатны ажлыг хэсэгчлэн хийсэн аудитыг хийж, чанарын хяналтыг хэрэгжүүлсэн.
 • Мөн 29-н ХБАХЭ-ийн хийсэн 67 ТШЗ-ийн санхүүгийн тайлангийн аудитад чанарын хяналтыг хэрэгжүүлсэн.
 • Аудитаар  нийт 158 ТШЗ-ийн санхүүгийн тайланд  “Зөрчилгүй санал дүгнэлт”, 22 ТШЗ-ийн  санхүүгийн тайланд “Хязгаарлалттай санал дүгнэлт”, 1 ТШЗ-ийн санхүүгийн тайланд “Сөрөг санал дүгнэлт-ийг тус тус  өгсөн байна.

Төрийн болон орон нутгийн өмчит аж ахуйн нэгжийн санхүүгийн тайлангийн аудит.

 • Төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.9.8-д заасан хугацаанд НТАГ- 8, ХБАХЭ-ийн 50, нийт 58 ТБОНӨААН-ийн санхүүгийн тайланд аудит хийж санал дүгнэлт гарган ҮАГ болон холбогдох байгууллагад хүргүүлэн аудитын чанарын хяналтыг тухайн бүрд нь хэрэгжүүлэн ажилласан. Мөн 9 дүүргийн нийт  13 ОНӨААН-ийн санхүүгийн тайланд үе шатны ажлыг хэсэгчлэн хийн аудитад чанарын хяналтыг хэрэгжүүллээ.
 • Аудитаар нийт 50 ТБОНӨААН-ийн санхүүгийн тайланд “Зөрчилгүй санал дүгнэлт”, 8 санхүүгийн тайланд “Хязгаарлалттай санал дүгнэлт”-ийг өгсөн байна.

Төсвийн төвлөрүүлэн захирагчдын санхүүгийн тайлангийн аудит.

 • 9 дүүргийн санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд Төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.9.3-т заасан хугацаанд аудитыг хийж аудитын тайлан, гэрчилгээг 9 дүүргийн  Засаг дарга нарт хүргүүлсэн.
 • Аудитаар 8 дүүргийн санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд “Зөрчилгүй санал дүгнэлт”, 1 дүүргийн санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд “Хязгаарлалттай санал дүгнэлт”-ийг өгсөн.
 • 9 дүүргийн санхүүгийн нэгтгэсэн тайлангаар нийт 38,581,763.9 мянган төгрөгийн алдаа зөрчил илрүүлснээс 71.8 хувь буюу 27,699,224.0 мянган төгрөгийн алдааг аудитын явцад залруулга хийлгэж, 1.6 хувь буюу 631,013.5 мянган төгрөгийн зөрчилд төлбөрийн акт тогтоож, 9.1 хувь буюу 3,493,136.9 мянган төгрөгийн зөрчлийг арилгах албан шаардлагыг холбогдох байгууллагуудад хүргүүлж, 17.5 хувь буюу  6,758,389.4 мянган төгрөгийн зөрчлийг давтан гаргахгүй байх зөвлөмжийг хүргүүллээ.

Гүйцэтгэлийн аудитын хүрээнд:

 • Нэгдсэн удирдамжтай “Улсын төсвийн 2019 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашиг” сэдэвт аудитыг хийж гүйцэтгэн, ажлын явц 95%,
 • Өөрийн санаачилгаар “Нийслэлийн төсвийн 2019 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашиг” сэдэвт аудитыг хийж, ажлын явц 85%,  мөн “Дүүргийн төсвийн 2019 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашиг” сэдэвт аудит 90%-ийн гүйцэтгэлтэй байна.
 • Түүнчлэн 2020 оны 2 дугаар улиралд хийхээр төлөвлөгдсөн “Нийслэлийн зураг төслийн хүрээлэн ОНӨААТҮГ-ын 2017-2019 оны үйл ажиллагааны үр дүн”, “Багачууд хүнс”, “Өсвөр үе хүнс”, “Асгат”, “Хүнс хангамж” ОНӨААТҮГ-ын 2017-2019 оны үйл ажиллагааны үр дүн” сэдэвт аудитын төлөвлөлтийн өмнөх үе шатны ажлыг дуусган, аудитын төлөвлөгөө хөтөлбөрийг боловсруулж байна.

Нийцлийн аудитын хүрээнд:

Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт.

 • Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтэд хийх нийцлийн аудитын төлөвлөлтийн өмнөх болон төлөвлөлтийн, гүйцэтгэлийн үе шатны ажлыг дуусгаж, тайлагналын үе шатны ажлын гүйцэтгэл 95.0 %-тай байна.

Шинэ коронавирусын халдвараас урьдчилан сэргийлэх хүрээнд:

Шинэ коронавирусын халдвар гарсантай холбогдуулан МУ-ын Засгийн Газар, Улсын онцгой комисс, Нийслэлийн онцгой комиссоос гаргасан шийдвэр, ҮАГ-аас өгч байгаа зөвлөмж, чиглэлүүдийг хэрэгжүүлж, НТАГ-ын даргын “Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын үед авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай” 2 удаагийн тушаал гаргаж, холбогдох ажлуудыг зохион байгуулан ажиллаж байна. Үүнд:

 • Ажлын цагийн хуваарьт өөрчлөлт хийж богиносгосон болон цахимаар ажиллах тусгай горим хэрэгжүүлж, 0-12 насны хүүхэдтэй эхчүүдийг гэрээсээ цахимаар ажиллуулах зэрэг зохицуулалтын арга хэмжээ авсан.
 • Албан хаагчдын дархлааг дэмжих эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүн, амны хаалт, гар ариутгагчийг олгож, албан өрөө тасалгаа болон коридорт гар ариутгагч, зөвлөмж, санамжийг байршуулан, Халдварт өвчний талаарх зөвлөмж, санамж цаг үеийн шийдвэр, үйл ажиллагааны талаарх мэдээ мэдээллийг тухай бүр тогтмол хүргэж байна.
 • Өдөр бүр бүх өрөө тасалгаанд ариутгал, халдваргүйжүүлэлтийн бодистой нойтон цэвэрлэгээг хийлгэж, мэргэжлийн байгууллагаар ариутгал халдваргүйжүүлэлтийг сард 3 удаа хийлгэх зэрэг урьдчилан сэргийлэх ажлуудыг зохион байгууллаа.
 • Байр ашиглалтын захиргаанд мэдэгдэж жижүүр гаргаж, харилцагчдын хөдөлгөөнд хөл хорио тогтоож, бүртгэл хөтлүүлэх зэрэг зохицуулалтыг хийлгэн хамтран ажиллаж байна.

НИЙСЛЭЛ ДЭХ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР

Аудио мэдээ

Видео мэдээ

Санал асуулга