Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар

Монгол Улсын Их Хурлын Төсвийн байнгын хорооны 2019 оны “Аудитын сэдэв батлах тухай” 05 дугаар тогтоол, Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2019 оны А/53 дугаар тушаал, Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3, 10 дугаар зүйлийн 10.1-д заасан бүрэн эрхийн хүрээнд “Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2019 оны хөрөнгийн зарцуулалт”-д Нийцлийн аудитыг Даланзадгад, Ханбогд, Цогтцэций сумдад ҮАГ-н Нийцлийн аудитын менежер Х.Болдбаатар, аудитор, Б.Чимэдлхам, Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газрын Нийцлийн ахлах аудитор Г.Шижирболд, аудитор Т.Хишигбат нарын бүрэлдэхүүнтэй албан томилолтоор ажиллав.