Day

11 сар 9, 2021

Гүйцэтгэлийн аудитын дүнг танилцууллаа

Дундговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар Төрийн аудитын тухай хуулийн 6.3.1-т заасан бүрэн эрхийн хүрээнд 2021 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний дагуу “Төрийн байгууллагуудын дотоод аудитын тогтолцоо,...

Аудитын төгсгөлийн уулзалт зохион байгууллаа

Дундговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар Төрийн аудитын тухай хуулийн 6.3.1-т заасан бүрэн эрхийн хүрээнд 2021 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний дагуу “Төрөөс эмийн талаар баримтлах бодлогын...

Аудитын төгсгөлийн уулзалт зохион байгууллаа

Дундговь аймаг дахь Төрийн аудитын газраас “Хүнсний аюулгүй байдлыг хянах өнөөгийн тогтолцоо, төсвөөс зарцуулсан хөрөнгийн үр дүн”-д хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын дүн, дүгнэлт, тайлангийн төслийг танилцуулах...

ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ГЭРЭЭ БАЙГУУЛЛАА

Нийслэл дэх Төрийн аудитын газар нь Төрийн тусгай албан хаагчдын нэгдсэн эмнэлэгтэй эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээг үзүүлэх талаар хамтран ажиллах гэрээ байгуулав. Гэрээ байгуулснаар тус байгууллагын...

Хүнсний аюулгүй байдлыг хянах өнөөгийн тогтолцоо, төсвийн хөрөнгийн зарцуулалтын үр дүнд аудит хийж тайланг хүргүүллээ.

Улсын Их Хурлын Төсвийн байнгын хорооны 2020 оны 05 дугаар “Аудитын төлөвлөгөө батлах тухай” тогтоол, Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2021 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд...

Аудитын тайлан

Аудио мэдээ

Видео мэдээ